LIÊN ĐOÀN CỜ

Danh sách các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn cờ Việt Nam từ khi thành lập năm 1965 (Hội Cờ tướng Việt Nam) đến nay.

Thời kỳ đầu. Hội Cờ Tướng Việt Nam (9/1/1965-25/1/1981)
1 Lê Đình Thám Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Trấn Phó Chủ tịch
3 Lê Uy Vệ Phó Chủ tịch
4 Đỗ Xuân Sảng Phó Chủ tịch
5 Nguyễn Văn Giảng Tổng thư ký
6 Trần Sang Phó Tổng thư ký
7 Chu Quang Côn Phó Tổng thư ký
8 Trần Văn Bích Ủy viên
9 Lê Hồng Long Ủy viên
Khóa 1. Hội Cờ Việt Nam (25/1/1981-15/8/1992)
1 Hồ Trúc Chủ tịch
2 Trần Nguyên Phó Chủ tịch & Tổng thư ký
3 Lê Uy Vệ Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Văn Giảng Phó Chủ tịch
5 Đặng Tất Thắng Phó Tổng thư ký
6 Nguyễn Hợp Phát Phó Tổng thư ký
7 Nguyễn Minh Quang Ủy viên
Khóa 2. Liên đoàn Cờ Việt Nam (15/8/1992-28/9/1997)
1 Hữu Thọ Chủ tịch
2 Trần Nguyên Phó Chủ tịch
3 Lê Uy Vệ Phó Chủ tịch
4 Quách Anh Tú Phó Chủ tịch
5 Đặng Tất Thắng Tổng thư ký
6 Nguyễn Minh Quang Phó Tổng thư ký
7 Phạm Gia Thanh Ủy viên
8 Trịnh Tố Tâm Ủy viên
9 Nguyễn Hợp Phát Ủy viên
10 Ngũ Duy Anh Ủy viên
11 Vũ Thịnh Ủy viên
12 Lê Văn Dậu Ủy viên
13 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên
14 Đặng Đông Hải Ủy viên
15 Trần Kỳ Ba Ủy viên
16 Phạm Quang Hảo Ủy viên
17 Nguyễn Văn Khánh Ủy viên
18 Đỗ Đình Giang Ủy viên
Khóa 3. Liên đoàn Cờ Việt Nam (28/9/1997-5/12/2004)
1 Nguyễn Minh Hiển Chủ tịch
2 Đặng Tất Thắng Phó Chủ tịch & Tổng thư ký
3 Lê Uy Vệ Phó Chủ tịch
4 Quách Anh Tú Phó Chủ tịch
5 Lê Trọng Kim Phó Chủ tịch
6 Đặng Đông Hải Phó Tổng thư ký
7 Nguyễn Phước Trung Phó Tổng thư ký
8 Đỗ Đình Giang Chánh Văn phòng
9 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên
10 Nguyễn Thị Thuận Hóa Ủy viên
11 Lê Hùng Cường Ủy viên
12 Đoàn Ngọc Giao Ủy viên
13 Đặng Lam Sơn Ủy viên
14 Trần Kỳ Ba Ủy viên
15 Phạm Quang Hảo Ủy viên
16 Lương Trọng Minh Ủy viên
17 Lê Hồng Đức Ủy viên
18 Nguyễn Thái Bình Ủy viên
19 Lê Văn Dậu Ủy viên
20 Bùi Huy Khôi Ủy viên
21 Nguyễn Tấn Tùng Ủy viên
22 Đoàn Hữu Dũng Ủy viên
23 Võ Tấn Ủy viên
24 Lê Thiên Vị Ủy viên
25 Phạm Ngọc Sơn Ủy viên
26 Phạm Trường Lâm Ủy viên
27 Nguyễn Minh Thắng Ủy viên
Khóa 4. Liên đoàn Cờ Việt Nam (5/12/2004-21/12/2011)
1 Nguyễn Minh Hiển Chủ tịch
2 Đặng Tất Thắng Phó Chủ tịch & Tổng thư ký
3 Phạm Quang Bản Phó Chủ tịch
4 Phạm Hoàng Dương Phó Chủ tịch
5 Nguyễn Văn Quân Phó Chủ tịch
6 Đặng Đông Hải Phó Tổng thư ký
7 Nguyễn Phước Trung Phó Tổng thư ký
8 Nguyễn Thị Anh Thư Phó Tổng thư ký
9 Đỗ Đình Giang Trưởng Ban kiểm tra
10 Đàm Quốc Chính Ủy viên
11 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên
12 Phạm Ngọc Sơn Ủy viên
13 Trần Phúc Lộc Ủy viên
14 Ngũ Duy Anh Ủy viên
15 Bùi Ngọc Anh Ủy viên
16 Nguyễn Thái Bình Ủy viên
17 Trương Đức Chiến Ủy viên
18 Trịnh Hoàng Cường Ủy viên
19 Đoàn Hữu Dũng Ủy viên
20 Nguyễn Hồng Dương Ủy viên
21 Lê Hồng Đức Ủy viên
22 Đoàn Ngọc Giao Ủy viên
23 Đào Thiên Hải Ủy viên
24 Hồ Văn Huỳnh Ủy viên
25 Lê Trọng Kim Ủy viên
26 Phạm Trường Lâm Ủy viên
27 Trần Thị Kim Loan Ủy viên
28 Phạm Hồng Minh Ủy viên
29 Phùng Lê Quang Ủy viên
30 Đặng Lam Sơn Ủy viên
31 Đàm Công Sử Ủy viên
32 Võ Tấn Ủy viên
33 Nguyễn Minh Thắng Ủy viên
34 Nguyễn Huy Thủy Ủy viên
35 Quách Anh Tú Ủy viên
36 Lê Thiên Vị Ủy viên
Khóa 5. Liên đoàn Cờ Việt Nam (21/12/2010-19/5/2017)
1 Nguyễn Hữu Luận Chủ tịch
2 Đặng Tất Thắng Phó Chủ tịch
3 Đặng Đông Hải Phó Chủ tịch
4 Đàm Quốc Chính Phó Chủ tịch
5 Phạm Ngọc Sơn Phó Chủ tịch
6 Nguyễn Văn Thịnh Phó Chủ tịch
7 Phạm Trường Lâm Phó Chủ tịch
8 Nguyễn Phước Trung Tổng thư ký từ 7/2012
9 Nguyễn Thị Anh Thư Phó Tổng thư ký
10 Bảo Tài Phó Tổng thư ký
11 Lương Trọng Minh Ủy viên, Tổng thư ký từ 1/2011~6/2012
12 Phạm Quang Bản Trưởng ban kiểm tra từ 6/2012
13 Đỗ Đình Giang (mất) Trưởng ban kiểm tra từ 12/2010~4/2012
14 Phạm Hương Giang Ủy viên
15 Phạm Hoàng Dương Ủy viên
16 Trần Tất Thắng Ủy viên
17 Phạm Văn Hoành Ủy viên
18 Bùi Ngọc Anh Ủy viên
19 Nguyễn Thái Bình Ủy viên
20 Trương Đức Chiến Ủy viên
21 Trịnh Hoàng Cường Ủy viên
22 Nguyễn Hồng Dương Ủy viên
23 Lê Hồng Đức Ủy viên
24 Tô Quốc Khanh Ủy viên
25 Đào Thiên Hải Ủy viên
26 Hồ Văn Huỳnh Ủy viên
27 Trần Thị Kim Loan Ủy viên
28 Phạm Hồng Minh Ủy viên
29 Đặng Vũ Dũng Ủy viên
30 Đàm Công Sử Ủy viên
31 Nguyễn Thị Thuận Hóa Ủy viên
32 Nguyễn Nhị Lương Ủy viên
33 Đỗ Nguyên Thành Ủy viên
34 Bùi Vinh Ủy viên
35 Phan Minh Tuấn Ủy viên
36 Bùi Văn Bình Ủy viên
37 Lưu Đức Tâm Ủy viên
38 Nguyễn Văn Thúy Ủy viên
39 Lâm Minh Châu Ủy viên
Khóa 6. Liên đoàn Cờ Việt Nam (từ 19/5/2017)
1 Nguyễn Đồng Tiến Chủ tịch
2 Đặng Tất Thắng Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Phước Trung Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Minh Thắng Phó Chủ tịch
5 Lê Thành Trung Phó Chủ tịch
6 Đặng Đông Hải Phó Chủ tịch
7 Nguyễn Thị Anh Thư Tổng thư ký
8 Phạm Hương Giang Phó Tổng thư ký
9 Phạm Ngọc Sơn UV Ban Thường vụ
10 Bảo Tài UV Ban Thường vụ
11 Vũ Thiện Bảo UV Ban Thường vụ
12 Giáp Xuân Định Phó Tổng thư ký
13 Phạm Hồng Minh Phó Tổng thư ký
14 Lâm Minh Châu Ban Kiểm tra
15 Trần Thị Kim Loan Ban Kiểm tra
16 Trương Đức Chiến Ủy viên
17 Lê Hồng Đức Ủy viên
18 Đặng Vũ Dũng Ủy viên
19 Nguyễn Anh Dũng Ủy viên
20 Đào Thiên Hải Ủy viên
21 Lưu Đức Hải Ủy viên
22 Lê Thị Minh Hoa Ủy viên
23 Bùi Văn Hùng Ủy viên
24 Hồ Văn Huỳnh Ủy viên
25 Nguyễn Đăng Khương Ủy viên
26 Phạm Trường Lâm Ủy viên
27 Nguyễn Trúc Linh Ủy viên
28 Nguyễn Nhị Lương Ủy viên
29 Lương Trọng Minh Ủy viên
30 Bùi Ngọc Ủy viên
31 Phạm Lê Thảo Nguyên Ủy viên
32 Hoàng Nam Thắng Ủy viên
33 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên
34 Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên
35 Bùi Vinh Ủy viên
Ban kiểm tra khóa 6
1 Nguyễn Hồng Dương Trưởng ban
2 Lâm Minh Châu Ủy viên
3 Phạm Ngọc Sơn Ủy viên
4 Trần Thị Kim Loan Ủy viên
5 Nguyễn Thái Bình Ủy viên  
Share